Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Biên Bản sinh hoạt lớp chủ nhiệm

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------------

BIÊN BẢN TIẾP XÚC PHỤ HUYNH HỌC SINH
(v/ v chấp hnh nghim nội qui học sinh)

I/ Thời gian và địa điểm:
Thời gian: ……… giờ ……… phút, ngày ……… tháng ……… năm 2009
Địa điểm: …………………………………………..……… Trường THPT Tập Sơn
II/ Thành phần tham dự:
Ban Giám Hiệu(nếu có): Thầy ……………………………………………………………
Giáo viên chủ nhiệm lớp 123 :Thầy Đinh Văn Thắng
Phụ huynh :………………………………………………..……………………là …………………………………………………………………………………………………………
III/ Nội dung buổi tiếp xúc:
1. GVCN thông qua các mặt vi phạm của học sinh: …………………..……………………….... lớp 123
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Biện pháp giáo dục của GVCN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Ý kiến của PHHS:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Ý kiến của BGH (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV/ Thời gian kết thúc: ………….… giờ …………..… phút cùng ngày.

Trà Cú, ngày …… tháng …… năm 2010
Ban Giám Hiệu PHHS kí tên GVCN kí tên
Đinh Văn Thắng
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------------
BIÊN BẢN XỬ LÍ HỌC SINH VI PHẠM LỚP 123 TUẦN …….
(v/ v chấp hnh nghim nội qui học sinh)

I/ Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: 11 giờ ……… phút, ngày ……… tháng ……… năm 200….
2. Địa điểm: Lớp 123 Trường THPT Tập Sơn
II/ Thành phần tham dự:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp 123: Đinh Văn Thắng
2. Học sinh vi phạm:………………………………………………………
3. Học sinh lớp 123 có mặt: ……… HS. Vắng: ……… HS
+ Có phép: ……… HS( ------------------------------------------------------------------------------------)
+ Không phép: ……… HS( -------------------------------------------------------------------------------)
III/ Nội dung xử lí:
1. GVCN thông qua các mặt vi phạm của học sinh: ……………………………………..………... lớp 123
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Biện pháp giáo dục của GVCN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Ý kiến của tập thể lớp 123:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Cam kết của học sinh vi phạm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV/ Thời gian kết thúc: …… giờ ……… phút cùng ngày.
Tập Sơn, ngày ….. tháng ….. năm 200…
GVCN(kí tên) Đại diện BCS lớp HS vi phạm Người ghi biên bản kí tên
(kí tên) (kí tên)

Đinh Văn Thắng
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------------
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM LỚP 123 TUẦN …….
(v/ v chấp hnh nghim nội qui học sinh)
I/ Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: 10 giờ 45 phút , ngày ……… tháng ……… năm 2010
2. Địa điểm: Lớp 123 Trường THPT Tập Sơn
II/ Thành phần tham dự:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp 123: Đinh Văn Thắng
2. Học sinh lớp 123 có mặt: ……… HS. Vắng: ……… HS
+ Có phép: ……… HS( …………………………………………………………………………………)
+ Không phép: ……… HS( -…………………………………………………………………………-).
III/ Nội dung:
A. Các tổ báo cáo tình hình học tập trong tuần:
1. Tổ 1:: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tổ 2: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tổ 3:…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Tổ 4: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. GVCN xử lí HS vi phạm:
1. Về nề nếp
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về học tập: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. GVCN nhận xét các hoạt động trong tuần
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV/ Thời gian kết thúc: 11 giờ 30 phút cùng ngày. Trà Cú, ngày ….. tháng ….. năm 2010
GVCN kí tên Đại diện BCS lớp kí tên Người ghi biên bản kí tên


Đinh Văn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét